Programma

De N-VA wil een ander beleid in Dendermonde. We willen af van de aankondigingspolitiek van deze meerderheid. Dendermonde is zoals een voetbalclub die het potentieel heeft om  in eerste klasse te voetballen, maar door een weifelende voorzitter en gebrek aan durf blijft die club aanmodderen in een lagere provinciale reeks …

Er zijn geen antwoorden vanuit het stadsbestuur op het tekort aan investeringen, de mobiliteit die in de soep draait, de parkeerproblematiek waarbij meer plaatsen verdwijnen dan er bijkomen, de verminderde aandacht voor investeringen in onze deelgemeenten én het uitblijven van een gericht middenstandsbeleid.

Voor ons blijft het niet bij roepen, wij lanceren ook voorstellen die we willen voorleggen aan de bevolking.

Onze speerpunten:

 • Opnieuw investeerders aantrekken naar de stad om te zorgen voor een grotere tewerkstelling en een betere lokale economie
 • Een strakker veiligheidsbeleid met camera’s op diverse plaatsen
 • Betere fietspaden, voetpaden en wegen, met een gedragen én realistisch mobiliteitsbeleid in alle deelgemeenten
 • Een properder Dendermonde en een structureel beleid tegen zwerfvuil moeten prioritair zijn
 • Focus op sociale huisvesting: betaalbare bejaardenflats en dienstencentra in al onze deelgemeenten
 • Groene wandel- en speelzones in elke deelgemeente
 • Meer aandacht voor dierenwelzijn en in het bijzonder de zwerfkattenproblematiek in de stad en de deelgemeenten
 • Een beter parkeerbeleid: geen schrapping van parkeerplaatsen zonder compensatie
 • Wij willen blijvend investeren in nieuwe sportinfrastructuur, met een gedragen visie, gericht op duurzaamheid
 • Onze jeugdhuizen leveren goed werk en moeten verder uitgroeien tot ontmoetingsplaatsen voor onze jeugd
 • Blijvend ondersteunen van onze verenigingen is broodnodig, het aanbieden van voldoende lokalen kan ook gerealiseerd worden in de nieuwe functie van kerkgebouwen
 • Dendermonde moet de culturele motor van de streek blijven, evenementen worden gespreid over de deelgemeenten

Mobiliteit

Mensen willen zich ontplooien en daar hoort mobiliteit bij. Elke gewenste verplaatsing kunnen maken op elk gewenst moment, dat is het theoretisch mobiliteitsideaal. In de praktijk is dit niet haalbaar. We moeten rekening houden met een groei van mobiliteit. Maar meer mobiliteit leidt tot minder bereikbaarheid en leefbaarheid, tot een verhoogde kans op ongevallen en negatieve milieueffecten. Het komt er dus op aan de mobiliteit in goede en veilige banen te leiden.

 • Het fietsgebruik dient gestimuleerd te worden, onder andere door het verder aanleggen en promoten van fietssnelwegen over ons grondgebied.

 • De N-VA blijft ijveren voor de doortrekking van de N41 die de dorpskernen kan ontlasten en tegelijk onze stad beter bereikbaar maakt.

 • Het parkeerbeleid moet klantvriendelijker worden. 

 • Er kunnen geen parkeerplaatsen verdwijnen zonder compensatie in de buurt. 

 • Er moet een veilige en comfortabele fietsoversteek komen aan Belle Sas.

 • De N-VA wil tevens heronderhandelen met Infrabel om de spoorwegovergang in de Hofstraat open te houden. Wij willen geen verbindingen tussen dorpskernen afsluiten.

 • Veilige schoolomgevingen.

 • Een vlotte verkeersdoorstroming met de voldoende mogelijkheden om over te schakelen op andere vervoersmogelijkheden.

ELK VERVOERSMIDDEL HEEFT ZIJN PLAATS

We streven naar de organisatie van een optimale mix tussen vervoersmiddelen waarbij elk vervoermiddel op zijn sterke punten wordt uitgespeeld. Niet het vervoermiddel, wel de sterkte van het verkeers- en vervoersnetwerk moet de basis worden voor een duurzame mobiliteitsstrategie.

Concreet betekent dit voor de N-VA dat (basis)mobiliteit geen synoniem is voor openbaar vervoer. Het openbaar vervoer mag er niet zijn ‘in de plaats van’ maar ‘naast’ de voetganger, de fiets en de auto. Capaciteit en doorstroming verbeteren is niet noodzakelijk een inbreuk op duurzaamheid. In ons model van co-modaliteit geven we meer aandacht aan allerlei mengvormen van vervoersmodi: elektrische fietsen, stadsfietsen, autodelen, belbussen, taxi’s enzovoort.

Heel concreet zijn er een aantal items die een grotere aandacht verdienen. In dat opzicht denkt N-VA bijvoorbeeld aan de realisatie van de fietssnelwegen en aan de belabberde toestand van het station van Schoonaarde.

VLOTTE EN VEILIGE VERKEERSDOORSTROMING OP GOEDE INFRASTRUCTUUR

Mobiliteit moet ingevuld worden naargelang van de noden en de specifieke functies. Zo zetten we bijvoorbeeld voor de vrijetijdsmogelijkheden en scholen in op de fiets, rond de winkelstraten op parkeerinfrastructuur en voetpaden en rond de welzijnsinstellingen op toegankelijke voetpaden.

De invulling van de infrastructuur moet daarnaast ook aangepast worden aan de publieke ruimte. Bijvoorbeeld afgezonderde fietspaden en fietssnelwegen langs drukke routes, vertragende poorteffecten voor wagens richting woonwijken en het centrum en brede voetpaden langs winkelstraten. Zo ook moet de snelheid voor wegverkeer aangepast worden aan de context.

We zetten in op alle vervoersmogelijkheden maar ook op ‘knooppunten’ voor het overstappen naar verschillende vervoersmogelijkheden. Stations, randparkings en een vlotte mobiliteit daar naartoe vormen hierin een belangrijke schakel.

Wat het station van Dendermonde betreft betekent dit ook dat er blijvend voldoende parkeercapaciteit moet voorzien worden, ook aan de kant van Sint-Gillis.

MOBILITEITSPLAN

De algemene mobiliteitsprincipes moeten opgebouwd zijn rond bereikbaarheid van het centrum enerzijds, en een vlotte doorstroming van doorgaand verkeer anderzijds. De uitdaging voor de komende jaren bestaat uit de concrete uitwerking van deze uitgangspunten en de uitvoering ervan.

Het is in het belang van zowel bewoners als ondernemers dat er voldoende, betaalbare parkeermogelijkheden voorzien worden op wandelafstand van het winkelcentrum. Dit is van groot belang voor de verdere commerciële ontwikkeling van de stadskern. In de lijn hiervan dreigt het openleggen van de gedempte Dender een capaciteitsprobleem te veroorzaken inzake parkeermogelijkheden. De parkeerplaatsen die door deze ingreep verdwijnen, dienen voor N-VA gecompenseerd te worden. Ook in het centrum zijn er nog onderbenutte parkeermogelijkheden aanwezig. Mogelijke pistes moeten onderzocht worden om het verdwijnen van de gedempte Dender of andere parkeerplaatsen op te vangen.

De ervaring heeft aangetoond dat doorlopend overleg met zowel weggebruikers als de middenstand, van groot belang is. N-VA acht voorafgaande consultatie, overleg en betrokkenheid belangrijke elementen in een democratisch besluitvormingsproces. In de uitvoering van een mobiliteitsplan is dat niet anders. De bedenkingen, suggesties en eventuele terughoudendheid van betrokkenen moeten bij voorbaat bevraagd worden en in rekening gebracht worden.

N-VA wil niet dat er dorpskernen quasi worden afgesloten. Concreet betekent dit dat het opheffen van de spoorwegovergang in de Hofstraat in Oudegem niet aanvaardbaar is. Op die manier wordt immers de eeuwenoude logische verbinding tussen Oudegem en Appels afgesloten en wordt het voor een deel van de bewoners van de Hofstraat bijzonder moeilijk gemaakt om hun dorpskern nog te bereiken.

DOORTREKKING N41

N-VA is in Dendermonde geen voorstander  van een verkeersvrije binnenstad. Het doorgaand verkeer moet omgeleid worden, maar het centrum van de stad dient effectief toegankelijk te blijven voor bestemmingsverkeer.

Om het zwaar verkeer om te leiden, om Dendermonde te verbinden met de voornaamste Vlaamse verkeersassen en om de deelgemeenten te ontlasten, pleit N-VA resoluut voor de snelle realisatie van de doortrekking van de N41. De doortrekking is van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de streek en voor de bredere economische ontwikkeling van onze regio. Dit zal in grote mate bijdragen tot de leefbaarheid van de kernen van Oudegem en Sint-Gillis. N-VA stelt voor om de N41 door te trekken volgens het tracé dat nu bij de provincie op tafel ligt. Dit tracé creëert het minste hinder voor de gezamenlijke bevolking van Dendermonde en haar buurgemeenten.

 

Economie & ondernemen

De welvaart en leefbaarheid van een gemeente hebben een stevig economisch draagvlak nodig. Dit betekent de nodige aandacht voor zowel de kruidenier om de hoek, de KMO op het Hoogveld als het grote bedrijf elders. Ook ondernemers maken deel uit van onze lokale gemeenschap en moeten betrokken worden bij de totstandkoming en bij de uitvoering van het beleid. Vandaag is dit niet altijd het geval. De perceptie rond ondernemen is niet eenduidig positief en ondernemers ervaren soms dat zij beschouwd worden als een last in plaats van als scheppers van werkgelegenheid. De N-VA wil dit beeld veranderen.

 • Onze gemeentelijke troeven uitspelen en beter overleg om meer investeerders aan te trekken.
 • Continu overleg met ondernemers en middenstand.
 • Een centrummanager aanstellen.
 • De binnenstad aantrekkelijk maken om te winkelen.
 • Efficiënter omgaan met bedrijfsruimte.
 • Tijdelijke werkervaring aanbieden aan werklozen.

EEN POSITIEF ONDERNEMERS- en INVESTERINGSKLIMAAT

Een positief ondernemers- en investeringsklimaat is cruciaal voor het verzekeren van ondernemerschap en werkgelegenheid op lange termijn. N-VA wil van Dendermonde een ondernemingsvriendelijke gemeente maken.

De gemeentelijke dienstverlening wordt meer afgestemd op de noden van ondernemers, niet op wat administratief het makkelijkst ter beschikking gesteld kan worden. Continu overleg met ondernemers en middenstandsorganisaties is daarvoor van structureel belang. N-VA wil daartoe een centrummanager aanstellen. Deze persoon wordt het aanspreekpunt voor alle dossiers die ondernemers aanbelangen, zowel direct (middenstand) als indirect (openbare werken, mobiliteit).

We zien momenteel nog te weinig nieuwe investeringen in onze stad. Heel wat aantrekkingspolen van een stad zijn vaak privé initiatieven zoals mooie winkels, horeca en vrijetijdsmogelijkheden. Vanuit het stadsbestuur moeten we meer ondersteuning en overleg voeren met hen die willen investeren in onze stad.

AANTREKKELIJKE STADS- EN DORPSKERNEN

De N-VA streeft naar aantrekkelijke stads- en dorpskernen, die op hun beurt zorgen voor een bloei van toerisme, winkels en horeca. Via deze kernversterking werpen we een dam op tegen leegstand en verloedering van de binnenstad, en tegen de stadsvlucht van de middenklasse en van jonge gezinnen. Een verstandige en duurzame omgang met de beperkte beschikbare ruimte is een belangrijke maatstaf voor het beleid. Onze concrete voorstellen voor de herwaardering van de gordel van historische vestingmonumenten zijn daarvan een mooi voorbeeld.

De stad moet ook inzetten op streekontwikkeling die ten dienste staat van het lokaal economisch weefsel en kan bijvoorbeeld zelf ondernemers begeleiden bij aanvragen tot erkenning van streekproducten.

WERK IN EIGEN STREEK

Meer werk in eigen streek is het streefdoel. Tewerkstelling van Dendermondenaars in Dendermonde brengt minder tijdverlies met zich mee voor de werknemers zelf. Daarnaast kan het een bijdrage leveren aan lokale gemeenschapsvorming. Ten derde draagt het bij aan een vermindering van de verkeersstromen die de mobiliteit verzwaren in heel Vlaanderen.

De mogelijkheden om in Dendermonde voldoende werkgelegenheid te creëren zijn echter beperkt. Gebieden voor industrie en ondernemen raken stilaan vol. De geringe omvang van vrije industriegronden in Groot-Dendermonde vormt een belangrijke uitdaging voor verdere groei. N-VA ziet een gedeeltelijke oplossing in het poolen van de verplichte bufferzones rond ondernemingen. Gesegmenteerde stroken groen rond individuele bedrijven worden best vervangen door gemeenschappelijke buffers rond de zone als geheel. Structurele uitbreidingsmogelijkheden blijven aanwezig voor de tertiaire sector. Nieuwe projecten zoals de ontwikkeling van de stationsbuurt scheppen nieuwe uitbreidingsmogelijkheden. N-VA wil deze projecten dan ook ten volle steunen.

De N-VA kiest voor een evenwicht tussen rechten én plichten voor werkzoekenden. We garanderen werkzoekenden het recht op een intensieve begeleiding en opleiding, en op tijdelijke werkervaring in lokale tewerkstellingsprojecten. Tegelijk houdt dit ook de plicht in om positief te reageren op een passend jobaanbod. We zien hier een belangrijke rol weggelegd voor de sociale economie in Dendermonde (bv. groendienst, klusjesdienst OCMW, kringwinkels,…). Deze lokale projecten bieden immers een belangrijke kans op werk voor de meest kwetsbare groep van laaggeschoolden en langdurig werkzoekenden. N-VA kiest echter niet voor extra gesubsidieerde jobs bij de lokale overheid of voor een verdringing van de private markt. Qua inhoud zijn deze sociale economie-projecten voor de N-VA dan ook beperkt tot de kerntaken van de lokale overheid. De prioritaire doelstelling van deze sociale economie-projecten is volgens N-VA het aanbieden van tijdelijke werkervaring voor kwetsbare werkzoekenden, met als doel hen een opstap te bieden naar een reguliere job.

De N-VA pleit tot slot ook voor een lokaal actieplan om sociale fraude aan te pakken. Dit is mogelijk via een samenwerking tussen OCMW, VDAB (voor de controle van de werkbereidheid) en de lokale politie (voor de controle van domicilie en gezinstoestand).

Samenleven

Respect voor de eigenheid van personen is essentieel maar tegelijk wil N-VA in Dendermonde werken aan een samenleving waarin mensen in contact komen met elkaar én elkaar respecteren. N-VA wil van onze stad ook een (h)echte ‘gemeenschap’ maken en daarvoor gaan we in Dendermonde volop voor een versterking van het sociale weefsel.

 • De buurt- en wijkwerking stimuleren.
 • Burgerparticipatie en inspraak van wijken/deelgemeenten in het ontwikkelingsproject van de stad.
 • De wijken leefbaar houden door een goede samenwerking tussen burgers en politie en een aanwezige wijkagent.
 • Financiële en logistieke ondersteuning, net als het inperken van de administratieve lasten, voor verenigingen
 • Vrijwilligerswerk bevorderen.
 • Een (groene) ontmoetingsruimte in elke deelgemeente.

WIJKWERK

Mensen leven niet op individuele eilandjes maar willen ook niet verdwijnen in de massa. Daar tussenin ligt de wijk. Voor N-VA kunnen buurt- en wijkwerking een perfect middel zijn om de sociale cohesie te versterken. Samenhang in een buurt of een wijk zorgt voor een dynamiek om samen vooruit te gaan en samen projecten te organiseren. Bij problemen spreken buren elkaar aan in plaats van meteen juridische stappen te ondernemen. Daarnaast zorgt een sterk sociaal weefsel ook voor de nodige sociale controle en vergroot het ons veiligheidsgevoel. In wijken waar buren elkaar kennen verloopt de integratie van nieuwkomers bovendien heel wat gemakkelijker.

PARTICIPATIE

De N-VA wil dan ook voluit gaan voor burgerparticipatie en inspraak van wijken/deelgemeenten in het ontwikkelingsproject van de stad. In eerste instantie kunnen burgers voorstellen doen die het leven in hun wijk aangenamer en comfortabeler maken. Die voorstellen kunnen bediscussieerd worden in een overlegplatform, waarin inwoners, bestuur en stadsdiensten vertegenwoordigd zijn, en uiteindelijk leiden tot een actieplan met bv. een 10-tal acties voor de wijk. Door dat overleg tussen wijk en bestuur zorg je er ook voor dat wat uitgevoerd wordt ook realistisch is en gedragen door de buurt.

De thema’s waarrond gewerkt kan worden, kunnen zeer breed gaan en zijn uiteraard afhankelijk van de wijk. Het biedt de stad ook een kans om enkele hete hangijzers op wijkniveau aan te pakken, denk maar aan veiligheid, netheid, mobiliteit, parkeerproblematiek, enz. Maar even goed geeft het een plaats aan creatieve ideeën van burgers rond speelgelegenheid, vergroening, ontmoetingsplaatsen, herbestemming van kerken en andere gebouwen, enz… . Het doel en het eindresultaat moeten zijn dat iedere wijk vooruitgang maakt, dat de problemen worden aangepakt en de mogelijkheden of kansen ten volle worden benut.

LEEFBAARHEID

Om tot een (h)echte gemeenschap te komen is de leefbaarheid van een wijk een belangrijke voorwaarde. Overlast (door nachtlawaai, sluikstorten, hangjongeren, …) voedt de ontevredenheid van de bewoners en geeft vaak aanleiding tot frustraties. Het behouden en versterken van de leefbaarheid van wijken is echter niet enkel een opdracht van het lokale bestuur, maar ook van de bewoners zelf. Als er toch blijvende of ernstige overlast is, dan moet de politie snel en kordaat tussenkomen.

VERENIGINGSLEVEN

Ook het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in het versterken van het sociale weefsel. Heel veel mensen zijn actief in een vereniging of betrokken bij een of andere vorm van vrijwilligerswerk. In dat opzicht mogen we blij zijn dat Dendermonde een rijk en gevarieerd verenigingsleven kent.

De N-VA wil dit verenigingsleven alle kansen geven om zich maximaal te ontwikkelen. Financiële en logistieke ondersteuning zijn daarbij belangrijke elementen, net als het inperken van de administratieve lasten.

Voor de werking van vele organisaties en verenigingen zijn vrijwilligers onmisbaar. De mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan zijn in onze stad bijzonder talrijk: binnen socio-culturele verenigingen, bij het onthaal van nieuwkomers, in de buurtwerking, … N-VA wil ten volle inzetten op het bevorderen van het vrijwilligerswerk.

ONTMOETINGSRUIMTE

De creatie van een zone waar mensen van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten en zich ontspannen kan een uitgangspunt vormen voor vrije participatie in verenigingen. De Vliet in Baasrode is hiervan een mooi voorbeeld maar ook in andere deelgemeenten is er nood aan een dergelijk initiatief.

Veiligheid

Veiligheid draagt bij tot de kwaliteit van het leven. Voor de N-VA heeft de overheid de plicht de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid aan te pakken. De N-VA zet zich echter af tegen een al te simpele voorstelling van de problematiek. Veiligheid is meer dan een goed werkende politie en justitie. Veiligheid vraagt een integrale aanpak waarbij wordt samengewerkt over de verschillende diensten heen. Zo moet voor de organisatie van de brandweer de prioriteit liggen bij snelle en adequate interventies, niet bij besparingen. Justitie en politie kunnen dan weer ondersteund worden door verhoogd cameratoezicht in bepaalde omgevingen; op die manier kunnen we ook een stuk onveiligheidsgevoel wegnemen.

 • De stationsbuurt met haar vele pendelaars verdient blijvende aandacht.
 • Een performante brandweer moet prioriteit leggen op snelle en adequate interventies, niet op besparingen.
 • Veilige schoolomgevingen, met veilige schoolroutes.
 • Een degelijk preventiebeleid op alle vlakken.
 • Actieve wijkwerking.
 • Snel een nieuwe gevangenis bouwen.
 • Camerabewaking om overlast tegen te gaan.

POLITIE EN PREVENTIE

Veiligheid is zeker een kwestie van ‘meer blauw op straat’, maar ook van burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen, voor zichzelf, voor elkaar en samen met anderen. Slechts als gemeenschap kunnen we erin slagen de risico’s op onveiligheid zo veel mogelijk te beperken.

De remedie tegen onveiligheid ligt in de eerste plaats in de aanpak van de voedingsbodem ervan. De N-VA wil dan ook een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken en op alle niveaus: onderwijs, werkgelegenheid, armoedebestrijding, huisvesting en inburgering. Indien preventie niet slaagt, moeten politie en justitie hun werk kunnen doen. Veiligheid vraagt dan ook een integrale aanpak. De stad speelt daarin een belangrijke rol.

Voor de N-VA moet de politie zich op haar kerntaken kunnen concentreren: de efficiënte bestrijding van de criminaliteit en overlast en de handhaving van de openbare orde. Dit houdt in dat de politie ontlast wordt van overbodige administratieve formaliteiten. Oneigenlijke politietaken worden zo nodig doorgeschoven of uitbesteed aan externe (publieke of private) partners. Gewonnen capaciteit wil de N-VA bij voorkeur aanwenden voor een versterking van de wijkwerking.

OVERLAST AANPAKKEN

Na jaren aandringen vanuit N-VA gaat het stadbestuur eindelijk akkoord om camera’s te plaatsen op gevoelige plaatsen, waaronder het station. In vergelijking met andere steden hinkt onze stad jammer genoeg achterop in degelijke bestrijding van criminaliteit.

Dendermonde moet werk maken van de strijd tegen overlast en de beschikbare wettelijke middelen optimaal gebruiken om een lokaal handhavingsbeleid te voeren. Een bedachtzaam en weloverwogen lik-op-stukbeleid kan zo bijdragen tot een beter samenleven op lokaal niveau. Administratieve sancties moeten uitdrukkelijk tot de mogelijkheden behoren bij het wegwerken van overlast, zoals bij sluikstorten.

Ook na de vorming van de hulpverleningszones in het raam van de brandweerhervorming blijft Dendermonde een belangrijke rol spelen in de organisatie van een performante brandweer die overal snel en doeltreffend kan optreden. Het is een blijvende zorg dat de schaalvergroting niet ten koste gaat van een snelle hulpverlening in alle deelgemeenten.

Veiligheid betekent voor N-VA ook de instelling van een toegankelijkheidstoets voor andersvaliden bij elk nieuw bouwproject. We geven het goede voorbeeld en starten hiervoor alvast met de eigen stadsgebouwen.

DE GEVANGENIS

De aanwezigheid van gerechtelijke instellingen in Dendermonde (rechtbanken en parket) creëert een ruime directe en indirecte werkgelegenheid en geeft zo een belangrijke impuls aan de stad. De blijvende aanwezigheid van deze rechtbanken, in het bijzonder in het licht van de komende justitiehervorming, kan echter niet los gezien worden van de bouw van een nieuwe gevangenis.

De bouw van een nieuw en modern penitentiair centrum, waar 440 rechtstreekse arbeidsplaatsen voorzien worden, werd al enkele keren geschorst door procedures bij de Raad van State. N-VA maakt een duidelijke keuze voor een snelle bouw van de gevangenis - op de geplande locatie.

Onderwijs

Dendermonde is een scholenstad. Bijna 9.000 leerlingen lopen hier dagelijks school. Daarnaast zijn er ook nog honderden leerkrachten. Ook heel wat ouders zijn elke dag weer op weg om hun kinderen naar school te brengen of er weer op te halen. Een belangrijke groep mensen die onze aandacht verdient.

 • Veilige schoolroutes met de nodige parkeermogelijkheden in de buurt en veilige invalswegen voor fietsers.
 • Waar mogelijk het vrachtverkeer weren in de schoolomgevingen bij het begin en het einde van de lesdag.
 • Intergemeentelijke samenwerking voor vlotte schoolroutes via fietssnelwegen van de naburige gemeenten naar Dendermonde.
 • Samenwerking tussen de stad en de scholen voor het aanbieden van stages en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Een sociaal beleid ten aanzien van jongeren dat spijbelen tegengaat.

VEILIG NAAR SCHOOL

Veiligheid op de weg is van groot belang in alle wijken, maar schoolomgevingen zijn hiervoor bijzonder kwetsbaar. Veilige schoolroutes zijn prioritair, vooral voor fietsers langs de invalswegen van de stad. Aan scholen is ook een vlotte doorstroming van wagens van belang. Waar mogelijk kunnen ‘kiss and ride’-zones aangelegd worden.

N-VA vraagt specifieke aandacht voor (de veiligheid van) de verkeerstromen van en naar de scholen. Het ruime onderwijsaanbod in de deelgemeenten (kleuter- en lager onderwijs) en het centrum (met ook secundair onderwijs) zorgt elke schooldag voor een behoorlijke verkeersdrukte tussen 8.00 uur en 8.45 uur, tussen 11.30 uur en 13.30 uur (in twee pieken) en tussen 15.30 uur en 16.30 uur. De drukte is dan uiteraard sterk geconcentreerd rond de vestigingsplaatsen van de scholen. Een kleine minderheid van de leerlingen komt te voet naar school. Een grote groep leerlingen komt met de fiets, al dan niet begeleid door de ouders, of met het openbaar vervoer. Een laatste – niet onbelangrijke –  groep wordt met de wagen gebracht en afgehaald.

In het mobiliteitsplan van de stad Dendermonde moet daarom ook meer rekening worden gehouden met deze specifieke verkeersstromen. Er blijven nog knooppunten in de buurt van scholen waar de situatie veiliger en vlotter kan. Voor een deel komt dit ook omdat chauffeurs zich niet altijd even gedisciplineerd gedragen, nutteloze verplaatsingen maken en de weg versperren in de buurt van scholen. Indien sensibiliseren niet helpt, dient de politie hier kordaat tegen op te treden.

Prioritair zijn veilige fietspaden op de invalswegen – in het bijzonder langs de Gentse Steenweg en de Mechelse Steenweg. Ook de zoektocht naar een veilige en reglementaire parkeerplaats is vaak een heksentoer. Als Dendermonde zich verder wil profileren als scholenstad moet het daar ook rekening mee houden. Bijkomend kunnen ook afspraken worden gemaakt om de toegang van vrachtwagens (bijvoorbeeld voor huisvuilophaling) tot schoolomgevingen te beperken tijdens de spitsuren.

In basis- en secundair onderwijs verplaatsen zich dagelijks ook meer dan 2.800 leerlingen naar Dendermonde en verlaten er bijna 1.500 de stad (van en naar Aalst, Buggenhout, Gent, Sint-Niklaas, Wetteren …). Voor N-VA is het dan ook vanzelfsprekend dat er op dit vlak gewerkt wordt aan een sterke intergemeentelijke samenwerking. Dagelijks een intergemeentelijke stroom van meer dan 4.000 leerlingen opvangen en verwerken kan enkel vlot verlopen als de betrokken gemeenten daar afspraken over maken.

SCHOOLSTAGES BIJ DE STAD

In het raam van ons pleidooi voor een efficiënte overheid heeft N-VA al voorgesteld verschillende (technische) stadsdiensten te clusteren. N-VA ziet daarnaast ook kansen om samen te werken met specifieke opleidingen uit het secundair onderwijs, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages voor leerlingen en leerkrachten. De uitdaging voor de stad is ook hier immers om meer te doen met minder financiële middelen.

Leerlingen uit de studierichtingen Personenzorg tso, Verzorging bso en Kinderzorg bso kunnen stage lopen in kindercrèches en in het basisonderwijs. De realiteit leert dat deze leerlingen heel goed presteren in een echte werksituatie. De stages van de leerlingen uit de opleidingen Haarzorg bso en Personenzorg bso kunnen dan weer voor een deel worden uitgevoerd in de lokale rusthuizen. De stad kan deze samenwerking verder faciliteren en de uitbreiding ervan stimuleren.

Ook binnen de culturele of sportsector, twee sectoren bij uitstek gericht op een versterking van het sociale weefsel, zijn ongetwijfeld opportuniteiten te vinden.

SPIJBELPREVENTIE

In het verleden werden, onder impuls van de stad, al initiatieven genomen in het kader van een drugconvenant. Ook in verband met verkeersveiligheid werden afspraken gemaakt. Er is geregeld overleg tussen stad, scholen, parket en politie. Deze initiatieven kunnen, mits een regelmatige evaluatie en bijsturing, zeker verder worden gezet. Maar er is nog meer mogelijk, bijvoorbeeld op het vlak van spijbelpreventie.

De aanpak van de spijbelproblematiek vraagt om een integraal beleid, waarbij verschillende actoren betrokken worden. Ook de stad kan een belangrijke rol spelen bij het beperken van desinteresse en problematisch gedrag van jongeren. Een stedelijke “onderwijsregisseur” kan de spijbelpreventie coördineren.

De stad moet dan ook aandacht besteden aan een integraal beleid rond jeugd, vrije tijd, sport en cultuur. Dit betekent ook het bijeenbrengen van de verantwoordelijken van de verschillende diensten. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat jongeren die actief zijn in het verenigingsleven minder spijbelen. Het is dus belangrijk om die maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren – de versterking van het ‘sociaal weefsel’. Het lidgeld van een (sport)club mag dus geen drempel vormen om zich aan te sluiten. Binnen dit kader kan de stad in samenwerking met sportclubs of de stedelijke academies projecten opstarten als “Sportkans” of “Kunstkans” waarbij aan jongeren tegemoetkomingen gegeven worden.

Sport

Doordat we momenteel comfortabeler leven dan onze ouders en voorouders lijden meer mensen aan overgewicht en hebben medische klachten. Door te sporten worden we fysiek sterker en gezonder en gaan we ons beter in ons vel voelen. Sport is ook sociaal een belangrijk gebeuren. Het brengt mensen bij elkaar en verenigt hen via een bepaalde sport.

Dendermonde kent heel wat sportclubs en beschikt ook over een ruime sportinfrastructuur maar toch hebben de opeenvolgende Dendermondse stadsbesturen nooit een grondig sportbeleid op poten gezet en uitgevoerd. Dit maakt dat we een grote achterstand hebben ten opzichte van naburige gemeenten. Dit frustreert ook heel veel Dendermondenaars die hun favoriete sport niet of niet goed in Dendermonde kunnen uitoefenen. Vanuit sportmiddens zijn er veel vragen naar bijkomende infrastructuur en naar een écht sportbeleid. N-VA vindt sport heel belangrijk en wil hiervan een ernstig en diepgaand beleidspunt maken.

Een degelijk sportbeleid zal zonder twijfel de toekomstige gezondheidskost in Dendermonde verlagen, maar het is evident dat dit een investering is op lange termijn.

 • We brengen de noden van de sportclubs in kaart en realiseren die via een gefaseerde aanpak.
 • De sportsite in Sint-Gillis moet verder ontwikkeld worden.
 • Er dient een uitgebouwde vrijetijdssite in Grembergen , nieuwe sportinfrastructuur in Baasrode, beachvolley mogelijkheden in Oudegem te komen.
 • We hebben nood aan een verlichte Finse piste, die de naam waardig is.
 • We werken samen met private partners voor extra mogelijkheden voor onze voetbalclubs.

VOORZIEN IN DE SPORTIEVE BEHOEFTEN VAN VANDAAG EN MORGEN

We constateren dat tal van sportaccommodaties zelfs niet voldoen aan de basisbehoeften en dat diverse clubs op zoek zijn naar een geschikte sportruimte. In veel gevallen laat de budgettaire toestand niet toe om de infrastructuur gevoelig uit te breiden, ook al bieden de subsidies vanuit het sportbeleidsplan soelaas voor kleinere projecten. We zullen dus prioriteiten moeten stellen, een gefaseerde aanpak uitwerken en daarvoor in overleg gaan met de clubs om op die manier een breed draagvlak te creëren vanuit de sportmiddens zelf.

We moeten ambitieus zijn en met de Vlaamse overheid in overleg gaan om budgetten vrij te krijgen om de middelgrote stad die Dendermonde toch is een hogere en betere sportbelevenis te bieden. In dit opzicht is het belangrijk om bij het uittekenen van plannen en projecten ook samen te werken met Sport Vlaanderen.

Ook de individuele sporter die bijvoorbeeld wil gaan joggen of fietsen moet zoeken naar een parcours dat er goed bij ligt en dat ’s avonds in de winter verlicht is. Voet- en fietspaden liggen er slecht bij, de nood aan loopparcoursen is groot.

Verder willen we ons ook blijven inzetten voor 'sport voor allen', ook voor de G-sporters, waarbij het de bedoeling is om zoveel mogelijk inwoners van Dendermonde aan het bewegen te krijgen. Zo moet onze sportinfrastructuur ook recreatie aanbieden die laagdrempelig is en vlot toegankelijk voor jong en oud.

BETERE COMMUNICATIE EN OVERLEG

Met de communicatiemiddelen die de stad op dit ogenblik gebruikt is het vaak zoeken naar de gewenste informatie. Wij willen hierin verandering brengen en zorgen voor één centraal ‘sportpunt’ waar alle sportinformatie verzameld is. Alle Dendermondse sportclubs krijgen hier een ruimte om zich voor te stellen, hun contactgegevens te vermelden en hun sportactiviteiten aan te kondigen Daar kan men dan ook inschrijven op een nieuwsbrief om snel op de hoogte te zijn over je favorietesport(en). Als supporter sta je zo op de eerste rij!

Als onafhankelijk adviesorgaan moet de sportraad meer middelen krijgen om via een professionele aanpak een langjarig sportbeleid uit te tekenen en uit te voeren. De bestuurders moeten opleidingen kunnen volgen, kunnen samenwerken met naburige gemeenten en uitwisselingen aanmoedigen. In dat opzicht lijkt het de evidentie zelf om bijvoorbeeld loopparcoursen te laten doorlopen op het grondgebied van andere gemeenten.

Bij het begin van de legislatuur willen wij een bevraging organiseren bij een representatieve groep van clubs en inwoners en op basis daarvan een strategisch plan voor de volgende jaren voorleggen. Dit moet dan gecombineerd worden met de opmaak van een inventaris van alle sportgerelateerde aspecten (infrastructuur, diversiteit, recreatie en competitie, vroegere verwezenlijkingen, aanbod voor G-sporters, …).

Een sterke sportraad moet het platform zijn voor de clubs die daar hun noden kunnen bekend maken via aangepaste denktanks; hun inbreng is dus cruciaal, ook voor de screening van de totale sportinfrastructuur. Die sterke sportraad kan dan ook fungeren als platform bij de zoektocht naar nieuwe of aangepaste infrastructuur en kan eventueel ook de motor zijn voor een jaarlijkse evaluatie van de werking van AGB en sportdienst.

INVESTEREN IN JEUGD EN INFRASTRUCTUUR, NIET IN SPELERSSALARISSEN

Daarnaast moet het stadsbestuur dringend gaan samenzitten met de verantwoordelijken van de verschillende sportclubs, de sportraad en het AGB om samen na te gaan op welke wijze een echt sportbeleid op poten kan gezet worden, met aandacht voor zowel de recreatieve sporters als de topsporters.

Gelden vanuit de stad moeten gaan naar infrastructuur maar zeker ook naar jeugdopleidingen, waarbij clubs die inspanningen leveren om jongeren te betrekken of om bepaalde doelgroepen te bereiken, daarvoor beloond worden. Subsidies kunnen niet dienen om lonen of premies van spelers te betalen.

Private partners kunnen ook een rol spelen in het sportbeleid. Hun ondersteuning via budgetten, materiaal, sponsoring, … zal dan een return hebben in het bestedingsgedrag van de sporters zelf.

 

Cultuur

Dendermonde is een stad met een rijke geschiedenis en sterk verankerd verenigingsleven. Iedereen raast door het leven maar we moeten plaatsen en momenten creëren waar je ook kan stilstaan en genieten van de schoonheid van cultuur

 • Het door de huidige meerderheid beloofde nieuw museum zal wél gerealiseerd worden.
 • Cultuur mag niet beperkt blijven tot het stadscentrum; meer culturele evenementen moeten ook in onze deelgemeenten plaatsvinden.
 • Het dalende bibliotheekbezoek door jongeren moet aangepakt worden, door bibantennes in onze deelgemeenten.
 • De subsidiëring voor verenigingen moeten opgetrokken worden.
 • Er dient een gunstige regeling voor lokalenverhuur uitgewerkt te worden.
 • We werken een verenigingengids uit voor elke deelgemeente.
 • We blijven ijveren voor de restauratie van de Hollandse kazerne en de andere militaire overblijfselen.
 • We blijven pleiten voor een Ros Beiaardcentrum waar met diverse media de Ommegang en de bijhorende attributen worden gepromoot.
 • We zijn bereid om jaarlijks een budget te voorzien voor de restauratie van diverse erfgoedobjecten.        

CULTUREEL PATRIMONIUM

Sinds een paar jaar hebben we eindelijk erkende musea gekregen maar dit impliceert ook blijvende investeringen in hun vernieuwing en in het opmaken van een integraal museumplan.

De plannen voor het Begijnhof gaan gestaag vooruit en nu kunnen de plannen voor de heraanleg van de wegenis en de restauratie van de huisjes eindelijk gerealiseerd worden.

Er moet een duidelijk kader komen voor woningen die wel waardevol patrimonium, maar geen beschermde monumenten zijn. Op dit moment bestaat hierover te veel onduidelijkheid. Hoe dan ook streeft N-VA naar behoud van het erfgoed. Een efficiënt gebruik van Vlaamse en Europese subsidies moet nog meer restauraties toelaten.

ERFGOED

Door de oprichting van de erfgoedcel 'Land van Dendermonde' is het voortbestaan van onze sagen, legenden, recepten, sporten en sporthelden en dergelijke gewaarborgd. Voor de toekomst pleit N-VA voor een Ros Beiaardcentrum waar met diverse media de Ommegangen en hun attributen worden gepromoot. Hoewel het budget van Dendermonde relatief beperkt is in vergelijking met andere steden, kunnen we ook met minder middelen heel wat verwezenlijken. De Heemkringen in onze stad en alle verenigingen die betrokken zijn bij het behoud van erfgoed worden uiteraard ondersteund door de erfgoedcel.

CULTUURCENTRUM BELGICA

Ons cultuurcentrum is erg in trek. Er is een recordaantal abonnementen en er is een enorme variatie in het aanbod. De vooropgestelde doelgroepen worden bereikt. Deze verwezenlijkingen moeten bestendigd worden door de verdere ondersteuning vanuit de stad, met een vastgesteld budget dat aan het begin van de nieuwe legislatuur bepaald moet worden. In dat opzicht is het een blijvende zorg om consequent aan budgetcontrole te doen.

Voor de N-VA blijft de doelgroep van jongeren en jonge gezinnen prioritair voor het cultuurbeleid, dat tevens een belangrijke factor kan zijn in het integratieproces van nieuwkomers in onze stad.

BIBLIOTHEEK

Onze bibliotheek draait op volle toeren. Ze vervult nu volop haar rol als laagdrempelige informatie- en cultuurbrenger. N-VA blijft volop de kaart trekken van de digitale ontsluiting van de bibliotheek, die een belangrijke partner is in het algemeen cultuurbeleid. Bijzonder positief is de samenwerking die op verschillende niveaus bestaat tussen de bib en de scholen. De dalende cijfers in verband met bibliotheekbezoek van jonge mensen maken duidelijk dat het een constante zorg blijft om de jongeren op individuele basis vertrouwd te maken met de bib.

ONDERSTEUNING VAN VERENIGINGEN

De Dendermondse verenigingen hebben een vernieuwd subsidiereglement maar voor veel verenigingen blijft het moeilijk werken in een periode van prijsstijgingen. N-VA is bereid de subsidies te verhogen en is onverkort voorstander van het behoud van de gunstige regeling van lokalenverhuur en logistieke ondersteuning voor onze verenigingen.

Naar het voorbeeld van de gids voor verenigingen actief in podiumkunsten, wil N-VA een verenigingengids opstellen voor elke deelgemeente.

Een bijzondere aandacht is nodig voor onze jeugdverenigingen. Wij kunnen hen helpen via renteloze leningen, maar ook door een mediërende rol op te nemen in de zoektocht naar terreinen.

FORTEN EN HOLLANDSE KAZERNE

Eeuwenlang was Dendermonde een vestingstad en daardoor bevinden zich in Dendermonde en in deelgemeenten als Sint-Gillis en Grembergen, verschillende restanten van militaire versterkingen, opslagplaatsen en dergelijke meer. De meeste daarvan zijn als monument geklasseerd. Voor N-VA is er geen twijfel dat deze monumenten een grote culturele waarde hebben, en een enorm potentieel bevatten voor de toeristische of socio-economische ontwikkeling van de stad.

Verscheidene relicten, beschermd en onbeschermd, bevinden zich echter in staat van verval. Overheden en particulieren worstelen met de toekomstperspectieven van deze bouwwerken die al eeuwenlang het stedelijke aanzicht van Dendermonde bepalen. Vaak wordt geen adequaat antwoord gevonden.

N-VA wil het grote potentieel van de vestingmonumenten valoriseren op een manier die een positieve bijdrage levert aan de uitbouw van stedelijke functies zoals voorgeschreven in het ruimtelijk structuurplan, en die de monumenten zelf behoudt voor de toekomst. Daarvoor wordt het concept van restauratie als herstel van de (vermeende) oorspronkelijke toestand geplaatst in een ruimer kader van herwaardering. Deze visie van herwaardering bestaat uit drie elementen van gelijk belang: behoud van het monument, vervullen van stedelijke nutsbehoeften en verfraaiing van de buurt.

Een dergelijke drievoudige ingreep zal een aantal directe gevolgen hebben: culturele en socio-economische versterking van de gemeente en opwaardering van de leefomgeving.

Een herwaarderingsproject van een enkel monument wordt door middel van deze drievoudige benadering verheven tot een pool van stadsvernieuwing. Restauratie wordt gevat in een multifunctionele aanpak die een meerwaarde betekent op diverse maatschappelijke domeinen, zonder de restauratie zelf in het gedrang te brengen. Restauratiewerken worden op die manier niet langer uitgevoerd enkel en alleen ter wille van het herstel zelf, maar staan ook ten dienste van andere maatschappelijke noden en dit zonder dat tekortgedaan wordt aan de historisch-culturele waarde van het monument.

Zo krijgen monumenten een tweede leven. De infrastructuur wordt hersteld, de functionaliteit versterkt en de omgeving vernieuwd. Oude militaire installaties aan de rand van de stad die dreigen uit te groeien tot haarden van verval, overlast en ruïnevorming, worden door deze herwaardering veranderd in nieuwe toeristische zwaartepunten.

Jeugd

Kinderen en jongeren moeten in onze maatschappij volop de kans krijgen om kind en jongere te zijn. Zij moeten de tijd en ruimte krijgen om op te groeien tot volwaardige en verantwoordelijke volwassenen. Het recht om fouten te maken hoort daarbij, de opdracht om uit die fouten te leren ook.

 • Actief luisteren naar de jongeren voor de uitwerking van het jeugdbeleid.
 • De mogelijkheid tot renteloze leningen voor jeugdverenigingen onderzoeken.
 • Extra repetitieruimte voor de jeugd voorzien.
 • Extra ondersteuning voor verenigingen die inzetten op inclusie.
 • Een speel- en recreatiegebied in elke deelgemeente.
 • Inzetten op veilige mobiliteit van- en naar de vrijetijdsmogelijkheden (vooral voor fietsers).
 • Sensibilisering rond drugs- en alcoholbeleid.
 • Verdere uitbouw van onze jeugdhuizen in de deelgemeenten.
 • Een herlokalisatie van jeugdhuis Zenith met een ruimere accommodatie en in combinatie met een grotere fuifzaal.
 • Een blijvende aandacht voor kwetsbare jongeren, door gerichte activiteiten om hen te betrekken bij het jeugdwerk.

INSPRAAK

Een sterke jeugdraad is essentieel voor de inspraakmogelijkheden die jongeren in het lokale beleid kunnen hebben. Op die manier kunnen zij ook 'meeschrijven aan een jeugdbeleidsplan'. We willen ook politieke jongerenverenigingen zo veel mogelijk opnemen in de jeugdraad, maar enkel als ze voldoen aan de toetredingscriteria.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

De stad moet blijven investeren in de jeugd. N-VA wil nagaan of – naast subsidies – ook renteloze leningen kunnen verleend worden aan jeugdverenigingen. De herwaardering en renovatie van de forten kan een gedeeltelijk antwoord bieden op de vraag naar meer (repetitie-) ruimte voor jeugd en cultuur. De fuifenquête die 10 jaar geleden bij jongeren werd uitgevoerd, vraagt om een actualisering. Bijkomende fuifmogelijkheden kunnen, maar tegelijk willen we er wel op toezien dat deze fuiven plaatsvinden met respect voor de omwonenden.

IEDEREEN JONG

N-VA vraagt bijkomende aandacht voor de jongeren die het moeilijker hebben. Gerichte activiteiten om de doelgroep van kwetsbare jongeren te betrekken bij het jeugdwerk blijven dus belangrijk. Jeugdverenigingen die de ledendiversiteit willen versterken, krijgen daarvoor extra ondersteuning. Deelname aan het verenigingsleven is immers een belangrijke voorwaarde voor integratie.

De speelpleinwerking wordt best stedelijk georganiseerd – met inspraak en inhoudelijke medewerking van het bestuur van de Speelplaneet en van speelplein Toeter. De stad kan ook meer cursussen en workshops aanbieden aan jongeren. De stedelijke jeugddienst kan dit opvolgen.

Voor kinderen is het ook belangrijk dat zij naar school, naar de sportclub, naar de jeugdbeweging kunnen gaan in hun buurt. Dat is niet enkel veiliger en beter in het licht van de mobiliteitsproblematiek, maar versterkt op zijn beurt ook het sociale weefsel en de ontmoetingen tussen ouders. Een gerichte wijkwerking in bepaalde buurten, bijvoorbeeld met kansarme jongeren, verhoogt niet enkel de leefbaarheid in de buurt, maar ook hun competenties en hun netwerk, en daardoor hun verdere kansen in het leven.

GROEN EN VERSPREID

De uitbouw van een speel- en recreatiegebied in elke deelgemeente blijft een doelstelling. Daarnaast zijn heel wat Dendermondenaars vragende partij voor een grote buitenspeeltuin. Precies omdat zij extrakansen bieden voor sociale contacten moeten ook pop-upspeelpleintjes een kans krijgen.

Woonbeleid

Elk gezin moet een plaats hebben om te wonen en net dat wordt steeds moeilijker betaalbaar. De toename van de vraag naar woningen is groter dan de toename in het aanbod van woningen. Vooral de vraag naar starterswoningen, woningen voor eenpersoonshuishoudens en specifieke woningen groeit.

 • Er moeten voldoende woningen betaalbaar blijven voor jonge gezinnen.
 • We willen gerenoveerde starterswoningen op de markt zetten i.s.m. intercommunale DDS. 
 • De focus van sociale huurwoningen verleggen naar eigendomsverwerving via sociale koopwoningen.
 • Meer betaalbare bejaardenwoningen realiseren in elke deelgemeente.
 • Een nieuw dienstencentrum langs de westkant van onze stad is noodzakelijk.
 • N-VA wil niet tornen aan het landelijk en authentiek karakter van onze dorpen, hiermee moet elke ontwikkelaar – ook de stad – rekening houden. 

GEDIFFERENTIEERD WOONAANBOD

De N-VA gaat voor voldoende differentiatie in het woningaanbod, zodat de verschillende groepen inwoners van de stad een woning vinden die aan hun wensen voldoet. Dit is des te meer het geval in Dendermonde, waar de vergrijzing aan hoog tempo verdergaat. Het voorzien van voldoende betaalbare woningen is dus prioritair.

In dit opzicht is er een bijzonder belangrijke rol weggelegd voor de private woningmarkt die – mits sturing door de stad – initiatieven kan nemen voor de verdichting van de bestaande woonkernen, maar met respect voor het landelijk karakter van de deelgemeenten.

We willen vooral inzetten op meer starterswoningen voor gezinnen, best in samenwerking met intercommunale DDS.

SOCIALE HUISVESTING

Daarnaast wil N-VA heel duidelijk stellen dat Dendermonde nu reeds een bijzonder hoge score haalt inzake sociaal woonaanbod en erop wijzen dat er risico’s ontstaan op een gebrekkige spreiding en een te grote concentratie van sociale woningen in enkele deelgemeenten.

De focus van de N-VA ligt op eigendomsverwerving, eerder dan op het huren van woningen. Het verwerven van een woning is niet enkel een meer duurzame oplossing en een verzekering voor de toekomst, maar werpt tevens een dam op tegen armoede en kan helpen om meer betrokken te geraken in de buurt of wijk.

Uiteraard beseffen we maar al te goed dat niet iedereen de financiële draagkracht heeft om zich een huis aan te schaffen op de reguliere woningmarkt. Daarom blijven we ook veel belang hechten aan sociale huisvesting.

Het is duidelijk dat we aan dit tempo geen open ruimte kunnen blijven aansnijden. Daarom ligt de focus van de N-VA op renovatie en creatief herbestemmen van leegstaande panden.

 

Welzijn

We maken van onze gemeente een plek waar iedereen – gezinnen, senioren, personen met een beperking – zich thuis kan voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten kent, maar ook zijn plichten vervult, vormen hiervoor een belangrijke voorwaarde.

 • In het ‘Huis van het Kind’ de dienstverlening verder uitbouwen, zowel voor gezins- als opvoedingsondersteuning.
 • Een infopunt kinderopvang in het ‘ Huis van het Kind ‘, zodat ouders een overzicht krijgen van alle beschikbare plaatsen in Dendermonde.
 • Privé-initiatieven voor kinderopvang aanmoedigen.
 • Een stedelijk georganiseerde speelpleinwerking waarbij de uitwerking uitbesteed wordt aan de bestaande speelpleinwerkingen de Speelplaneet en Toeter.
 • Een toegankelijke gemeentelijke dienstverlening.

UITBOUW HUIS VAN HET KIND

Het Huis van het Kind De Kroon werd de voorbije legislatuur gelanceerd. De komende jaren moet de dienstverlening er verder uitgebouwd worden, rekening houdend met de noden van de doelgroep: kinderen, jongeren en ouders en dit zowel voor gezins- en opvoedingsondersteuning als in verband met sociale cohesie. De Kroon moet uitgebouwd worden tot een echte ontmoetingsplaats voor ouders, kinderen en jongeren die in Dendermonde wonen, werken en school lopen. Participatie van ouders, kinderen en de aangesloten organisaties is hier van cruciaal belang. De Kroon moet een Huis van het Kind zijn waar iedereen zich goed voelt en het veilig is om op te groeien en te ontwikkelen.

KINDEROPVANG

Voor ouders is het steeds moeilijker om gezin en werk te combineren. Jonge gezinnen zijn vandaag haast verplicht om met twee te gaan werken om rond te komen en de aankoop van een bescheiden woning te financieren. De zorg voor de kinderen is net daarom geen evidentie, zeker niet omdat de kinderen vaker dan ooit buitenschoolse activiteiten hebben. De mogelijkheid om gezin en arbeid te combineren moet geoptimaliseerd worden.

Binnen de wettelijke en decretale marges willen we dat Dendermonde in de eerste plaats focust op werkende gezinnen. De N-VA gaat daarom voor voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang, zowel voorschools als buitenschools en met een zo optimaal mogelijk gewaarborgde toegang.

Het Vlaamse kaderdecreet kinderopvang voorziet onder meer in de oprichting van een ‘lokaal loket kinderopvang’. Dat loket moet ervoor zorgen dat ouders die een opvangplaats zoeken een overzicht krijgen van alle beschikbare plaatsen in de gemeente. De dienst onthaalouders doet dit al voor de aangesloten onthaalouders. De kinderopvangcentra van de stad zijn hier niet bij. De N-VA vindt dat hier een mooie kans ligt voor Dendermonde. Niets staat de stad in de weg om over te gaan tot de oprichting van een dergelijk infopunt, bij voorkeur in het Huis van het Kind. Deze vorm van dienstverlening is voor de N-VA een kerntaak van de gemeente.

Een actieve kennis van de Nederlandse taal is belangrijk. Het strekt dan ook tot aanbeveling dat kinderen daar al op heel jonge leeftijd - wanneer ze zich het makkelijkst een taal eigen maken - mee geconfronteerd worden. N-VA wil daarom het gebruik van het Nederlands in de kinderopvangsector verplicht stellen. Dendermonde hoeft geen kinderopvang te subsidiëren die integratie in de samenleving bemoeilijkt.

Tot slot mag niet vergeten worden dat het opvangen van kinderen niet alleen een zaak is van professionele kinderopvang. Vrijwillige kinderopvang door grootouders, andere familieleden, soms zelfs buren, verdient aanmoediging.

TOEGANKELIJKE DIENSTVERLENING

De stedelijke administratie is er voor de inwoners. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze dienstverlening is dan ook van groot belang. Het stadsbestuur moet garant staan voor openheid en toegankelijkheid voor alle burgers. Daarbij moet het rekening houden met fysieke of mentale beperkingen, taalachterstand, digitale ongeletterdheid,… en bijgevolg werk maken van het wegwerken of verlagen van toegankelijkheidsdrempels.

Dit kan bijvoorbeeld door anderstalige nieuwkomers die zich inschrijven voor lessen Nederlands een jaar lang gratis gebruik te laten maken van een telefoontolk. Tegen het einde van dat jaar is er dan al behoorlijk progressie gemaakt en wordt de stap naar het gebruik van het Nederlands een stuk eenvoudiger.

 

Ouderenbeleid

We leven met zijn allen langer en doen dat steeds vaker in goede gezondheid en dat is fantastisch! N-VA percipieert de vergrijzing van de samenleving dan ook niet als ‘een probleem’, integendeel. De vergrijzing stelt ons wel voor tal van interessante uitdagingen, waarbij we niet eenzijdig mogen stilstaan bij de zorgvraag, maar evengoed oog en oor moeten hebben voor de mogelijkheden en de ideeën van onze senioren.

 • Ouderen moeten voor de N-VA zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • Een toegankelijke dienstverlening voor ouderen.
 • Inzetten op actief ouder worden.

AANGEPASTE HUISVESTING EN KWALITATIEVE ZORG

Verbeterde arbeidsomstandigheden en een adequater gezondheidsbeleid hebben ertoe geleid dat we over het algemeen langer en gezonder leven. Toch komt er een tijd dat we een beroep moeten doen op zorg- en dienstverlening. Het uitgangspunt van N-VA is de kans op menswaardig oud worden in de eigen gemeente.

Een kwalitatieve zorg- en dienstverlening op maat van senioren is voor de N-VA een recht. Lokale besturen hebben een heel arsenaal aan maatregelen ter beschikking om ervoor te zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfredzaam kunnen zijn in de voor hen vertrouwde omgeving. Een aangepast huisvestingsbeleid en toegankelijke dienstverlening zijn de hoekstenen voor een aangename en zinvolle oude dag. Daarom moet de stad een regisserende rol opnemen in het aanbod van aangepaste woningen in het centrum en in de deelgemeenten.

In functie van de minder mobiele mensen uit onze gemeenschap is een vlot bereikbaar dienstencentrum op aanvaardbare afstand een pluspunt. Zo wil N-VA verzekeren dat er in de gemeente plaats is voor iedereen, ook wanneer mensen ouder worden.

OUDERENPARTICIPATIE

Senioren nemen een steeds groter aandeel in onze gemeenschap in. Deze groep volwaardig laten participeren aan de gemeenschap is voor de N-VA van essentieel belang. Het is daarbij belangrijk dat we uitgaan van datgene wat de ouderen zélf willen.

De N-VA rekent ook op hen. Lokale besturen zijn uitstekend geplaatst om via arbeidsparticipatie, sociale participatie en beleidsparticipatie mee te werken aan het volwaardig burgerschap voor alle senioren.

Netheid

Onze stad ligt er vuil bij, zwerfvuil tiert welig en we zien geen verbetering in deze situatie. Gelukkig zijn er vrijwilligers die mee de schouders zetten onder het opruimen ervan, maar Dendermonde mist een gecoördineerde en doortastende aanpak. Voor de N-VA moet een proper Dendermonde gewoon een prioriteit zijn.

 • Investeren in meer controle via wijkwerking en camera’s.
 • Versterken van de diensten die instaan voor de afvalophaling.
 • Sneller opruimen van zwerfvuil.

De N-VA lanceerde de voorbije jaren al diverse voorstellen in de gemeenteraad, maar het stadsbestuur is zich niet genoeg bewust van de ernst van de situatie.

Met N-VA in het bestuur voeren we onze voorstellen dan  ook onmiddellijk uit!

Milieu & duurzaamheid

De kwaliteit van onze leefomgeving is bepalend voor een gezonde gemeenschap waarbinnen het individu zich goed voelt. De milieu- en klimaatveranderingen ten gevolge van menselijke activiteit moeten daarom zoveel mogelijk beperkt worden. Aandacht voor een gezonde leefomgeving is niet alleen vanuit ethisch standpunt verdedigbaar. De beperking van de negatieve milieu-impact heeft ook rechtstreekse economische voordelen, denken we in de eerste plaats maar aan een daling van gezondheidsproblemen en de daarbij horende ziektekosten. Door ons gebruikspatroon aan te passen en rationeler om te gaan met grondstoffen en producten die men dagelijks gebruikt, zoals energie of water, maken we al een grote sprong voorwaarts. Bovendien levert het een financieel voordeel op lange termijn op. De omschakeling naar een duurzame gemeenschap met aandacht voor het milieu mag natuurlijk niet ten koste gaan van de lokale economie. Voor de N-VA is een gezond evenwicht tussen enerzijds milieu en anderzijds economie noodzakelijk.

 • Een groene recreatiezone per deelgemeente.
 • Het verduurzamen van het stedelijk patrimonium.
 • Bij nieuwbouw kiest de stad voor passief – of lage energiegebouwen.
 • Subsidies voor groene investeringen.
 • Aandacht voor duurzaamheid wordt meegenomen in alle beleidsdomeinen.
 • Actieve communicatie en participatie bij het groene beleid.
 • Groene open ruimte zoveel mogelijk behouden.

ENERGIE-EFFICIËNTIE

Voor de N-VA is energie-efficiëntie de eerste prioriteit, zowel voor de stedelijke overheid als voor de bedrijven en gezinnen. Slechts in die context kan ten volle op een rationele wijze worden ingezet op hernieuwbare energie. Isoleer eerst je woning alvorens te investeren in zonnepanelen of een windmolen. Door zijn kleine oppervlakte heeft Vlaanderen namelijk maar beperkte mogelijkheden voor de uitbouw van hernieuwbare energie-installaties. De N-VA pleit voor een coherent project waarbij de nadruk ligt op (kosten)efficiënte investeringen op basis van de laatste technologische ontwikkelingen en onderzoek. Zo zijn warmtepompen en zonneboilers vormen van hernieuwbare energie, die veel rendement opleveren en kostenefficiënt zijn. Het is daarom logisch dat de gemeente dit soort investeringen een duwtje in de rug geeft. Op het vlak van energie-efficiëntie streeft de stad naar een zo goed mogelijke samenwerking met het Vlaamse Energiebedrijf.

DUURZAAMHEID

Duurzaam beleid is voor de N-VA in de eerste plaats geïntegreerd beleid dat zich afspeelt op alle beleidsniveaus en binnen alle domeinen. De gemeentelijke en provinciale milieudiensten vormen een belangrijke schakel in de uitbouw van het lokale milieu- en energiebeleid. Enerzijds leveren ze de milieuvergunningen af waarbij de vergunningsvoorwaarden worden afgestemd op de geldende wettelijke bepalingen. Anderzijds hebben ze ook een taakstelling met betrekking tot de aanleg en het onderhoud van natuurelementen en staan ze in voor de vertaling van de Vlaamse beleidslijnen op lokaal niveau. Bovendien is er niet alleen de milieudienst maar kunnen ook andere gemeentelijke en provinciale diensten hun steentje bijdragen voor een duurzame ontwikkeling met oog voor het milieu. Hierdoor is het van belang dat de principes van het milieu- en energiebeleid ook meegenomen worden bij het beheer van wegen en gebouwen, het aankoopbeleid, de openbare reiniging, …

DE STAD GEEFT ZICHTBAAR HET VOORBEELD

De gemeenten bevinden zich in de ideale positie om mee te bouwen aan een duurzame gemeenschap.

Al veel gemeenten hebben onder het milieuconvenant een duurzaamheidsambtenaar in dienst genomen om acties rond duurzame ontwikkeling en energie-efficiëntie op te zetten binnen de verschillende beleidsdomeinen. Zo ook in Dendermonde. In de praktijk bereiken deze acties echter zelden de burger. De gemeente dient haar voorbeeldfunctie op een efficiëntere en transparantere wijze uit te voeren waarbij de burger daadwerkelijk betrokken wordt.

Het milieuconvenant heeft de gemeenten de afgelopen jaren bijgestaan in de uitbouw van een duurzaam lokaal milieubeleid. Nu krijgen de gemeenten de kans hun duurzaam beleid autonoom verder uit te werken zonder het waakzame oog van het Vlaams Gewest. Deze verantwoordelijkheid moet onze stad ten volle opnemen.

Dendermonde heeft als stad een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen. Zo kan ze in haar dagelijkse werking kiezen voor milieuverantwoorde aankopen en voor het zuinig omspringen met energie en water. Een belangrijke stap werd reeds gezet door volop in te zetten op de verdere uitbouw van led-verlichting langs onze straten. Bij het beheer van haar gebouwenpark kan de gemeente in energie-efficiëntie investeren door onder andere beter te isoleren, te investeren in spaarlampen of led-verlichting. Bij nieuwbouw kiest de gemeente zoveel mogelijk voor passief- of lageenergiegebouwen. Communicatie hierover – om aan te tonen hoe milieubewust en duurzaam gedrag in de praktijk kan vertaald worden – kan de burgers stimuleren om hun gedrag op een positieve manier te wijzigen. De gemeente moet daarbij het voorbeeld geven, zonder te betuttelen.

IEDEREEN EN OVERAL GROEN

In het verleden werden verschillende projecten opgestart maar ondertussen ook weer verlaten. In dat opzicht pleit N-VA voor het plaatsen van bladkorven in de herfst en voor het opnieuw opstarten van het kippenproject als stimulans voor het verminderen van de hoeveelheid keukenafval.

N-VA wil dat de stad meer initiatieven neemt inzake natuur en groen en heeft reeds tijdens de vorige legislatuur – ook in de gemeenteraad – tal van milieugerelateerde voorstellen geopperd: een bermbeheersplan, deelgemeenteparken, zorg voor propere waterlopen, Vlassenbroek als hoeksteen voor een groter ‘groen park’, bebloeming van de stad, enz.

Ook het individu hoort zijn verantwoordelijkheid op te nemen binnen de gemeenschap. Het kan niet de bedoeling zijn dat de inspanningen eenzijdig vanuit de gemeente gebeuren. Vanuit deze optiek is het eveneens van belang om de burgers van de gemeente meer te laten participeren zowel bij de vorming als de uitwerking van het milieubeleid. Voor de N-VA zijn alle burgers actieve actoren in duurzaam beleid. Deze betrokkenheid creëert een breder draagvlak. Het voorgenomen beleid wordt daardoor ook beter afgesteld op de lokale behoeften. De participatie van de gemeenschap bij de beleidsontwikkeling betekent echter niet dat de burgers hun goedkeuring moeten geven voor iedere beslissing die de gemeente neemt. De eindbeslissing ligt nog steeds bij de gemeente zelf.

DE VERVUILER BETAALT

‘De vervuiler betaalt’ is voor de N-VA het uitgangspunt voor een billijk duurzaam beleid. Dat gaat van afvalverwerking tot het aanpakken van hinder. Naast het vergroten van de bewustwording binnen de gemeenschap blijft een duidelijk handhavingsbeleid binnen de gemeente noodzakelijk. Zwerfvuil, licht-, geluid- en geurhinder zijn veel gehoorde klachten.

Die kunnen vermeden worden door in te zetten op betaalbare en gebruiksvriendelijke containerparken en door een correct en fair politiereglement uit te werken waarin duidelijk de rechten en plichten van de burgers en de bedrijven staan uiteengezet. In dat kader heeft ook het gemeentelijk administratief sanctierecht zijn plaats.

OPEN RUIMTE BEHOUDEN

Het verder verkavelen van open ruimte in Dendermonde is niet meer aan de orde. Er dient zeer omzichtig omgesprongen te worden met wat nog rest aan groene ruimte in Dendermonde. 

Personeel & samenwerking

Op het vlak van beheer zijn er grote efficiëntiewinsten te boeken door het integreren van de ondersteunende diensten. Waarom moet zowel de gemeente, het OCMW, de bibliotheek, de gemeentebedrijven een aparte ICT-dienst, een personeelsdienst of een financiële dienst hebben? Het samenvoegen van deze diensten zorgt niet enkel voor meer efficiëntie, maar biedt eveneens mogelijkheden tot een sterkere professionalisering van deze diensten.

 • Meer intergemeentelijke samenwerking, ook zonder officiële organen.
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden doen samenvallen waar mogelijk.
 • Gemeentepersoneel actief betrekken bij de werking van de stad.
 • Inzetten op digitalisering en automatisering van de stad.
 • Een sterke gemeenteraad en transparante beslissingen.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bieden een antwoord op de toenemende complexiteit van beleidsvraagstukken. Tegelijk leveren zij via schaalvergroting een grotere bestuurskracht op. Intergemeentelijke afvalverwerking, intercommunales voor streekontwikkeling of intergemeentelijke archeologische erfgoeddiensten duiken ook elders steeds vaker op. Het voordeel van deze samenwerkingsverbanden is dat ze een zekere schaalgrootte creëren voor de technische en operationele uitvoering van het beleid.

Deze samenwerkingsverbanden zijn ook steeds meer actief op het terrein van de beleidsvoorbereiding- en ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat belangrijke keuzes over bijvoorbeeld milieu en veiligheid in de praktijk gedeeltelijk verschuiven van de gemeenteraad naar de samenwerkingsverbanden. Om het democratisch draagvlak van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid te garanderen, is het essentieel om vanuit de gemeenteraad de diverse samenwerkingsverbanden goed op te volgen en de bestaande instrumenten van informatieverstrekking en controle te gebruiken.

Voor beleidsdomeinen die niet gedelegeerd worden, stelt N-VA voor om een tweemaandelijks overleg te organiseren met het bestuur van omliggende gemeenten. Zo kunnen dossiers die de gemeentegrenzen overstijgen effectiever aangepakt worden (bijvoorbeeld rond de doortrekking van de N41 of de bouw van windmolens).

BETROKKEN GEMEENTEPERSONEEL

De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening hangt in grote mate samen met de sterkte van het gemeentelijke ambtenarenkorps. Dit is een onafhankelijke en verregaand geresponsabiliseerde gemeentelijke administratie. De algemeen directeur en de financieel directeur nemen de sleutelposities in en worden bijgestaan door een managementteam. Het toekennen van budgethouderschap aan personeelsleden wordt gezien als een nuttig instrument om personeelsleden te responsabiliseren. Ook Dendermonde moet klaar zijn om de evolutie richting meer autonomie en bevoegdheden te kunnen waarmaken. Een goed samenspel tussen gemeenteraad, college en gemeentelijke administratie is hiervoor essentieel.

N-VA wil ook de dagdagelijkse ervaring en nauwe betrokkenheid van het gemeentepersoneel meenemen in het streven naar verbetering van het stedelijk functioneren. N-VA wil in Dendermonde een vrijblijvende oproep doen naar deze mensen om samen na te gaan waar middelen efficiënter gebruikt kunnen worden.

In dit opzicht kan nog heel wat gerealiseerd worden door digitalisering en automatisering, door intensiever gebruik van communicatie-toepassingen met de burger.

TRANSPARANT BELEID

De gemeenteraad is het hart van de lokale democratie: de raad is de weerspiegeling van de vele visies en bekommernissen die leven bij de bevolking. Hij heeft de opdracht het welzijn van de bevolking te bevorderen. Door het democratische proces ontwikkelt de gemeenteraad daartoe een globaal en samenhangend beleid. De versterking van de steden en gemeenten gaat dan ook gepaard met een versterking van de rol van de gemeenteraad. De raad biedt in de eerste plaats een tegengewicht voor het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast neemt de raad die rol ook op ten aanzien van andere organisaties die bijdragen tot het realiseren van het gemeentelijke beleid zoals verzelfstandigde agentschappen (IVA’s, EVA’s, AGB’s) en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het is van belang dat gemeenteraadsleden de bestaande instrumenten kennen en gebruiken om hun rol volwaardig te kunnen opnemen. Ook de voorzitter van de gemeenteraad speelt hier een belangrijke rol.