N-VA breekt dossier dorpsplein Oudegem open

Op 21 mei 2014

 

In het dossier van het dorpsplein in Oudegem heeft N-VA Dendermonde steeds gepleit voor openheid naar de bevolking. Meer dan een jaar van overleg, compromisvoorstellen en pleidooien in de gemeenteraad konden het college van burgemeester en schepenen niet overtuigen om op een open en wettige manier te communiceren. Daarom onderneemt N-VA drie acties.

  1. N-VA klaagt aan dat het schepencollege de plannen voor het dorpsplein -  die al maanden klaar zijn - een week na de verkiezingen wil bekendmaken. Dit getuigt van een gebrek aan openheid en van angst voor de kiezer.
  2. De talloze verzoeken van N-VA tot naleving van de wetgeving (openbaarheiddecreet en gemeentedecreet) vielen in dovemansoren. Daarom dient N-VA klacht in bij de gouverneur tegen de onwettige aanpak van het college van burgemeester en schepenen. N-VA dient om dezelfde reden ook klacht in tegen de SHM Volkswelzijn.
  3.  N-VA brengt haar verzoeken om openheid zelf in de praktijk. Daarom maakt N-VA zelf de plannen voor het dorpsplein bekend.

1.     Misleiding van de bevolking

 In het verleden was er al veel te doen over de herinrichting van het dorpsplein in Oudegem. De inwoners waren bevreesd voor een miskleun zoals in Schoonaarde en verzetten zich massaal tegen de eerste plannen. Sinds 2009 werken het college en de SHM Volkswelzijn aan nieuwe plannen maar niemand mag ervan op de hoogte zijn. Geen enkel aspect van de plannen wordt publiek gemaakt, en in het bestuur van Volkswelzijn werd geen enkel oppositielid toegelaten. Een lokale actiegroep werd in december 2013 ontvangen door het college: een geheime vergadering over de geheime plannen en een geheim verslag, die dient als schaamlapje om een schijn van inspraak te wekken. Het gesprek verliep onder de dreigende bewoordingen dat niets van de geheime plannen mocht uitlekken.

N-VA-gemeenteraadsleden kwamen in dit dossier al herhaaldelijk tussen tijdens de gemeenteraad maar werden altijd met een kluitje in het riet gestuurd. De meerderheid was niet bereid om ook maar enige informatie te geven. Die zou wel volgen “als alles klaar was”. In dat opzicht is het ook merkwaardig dat schepen N. Tas reeds in de lente van 2013 vertelde dat de plannen zo goed als klaar waren. 

Waarom weigert het college de wet toe te passen?

Dit is meer dan duidelijk. Het college is van plan om de nu al gecontesteerde nieuwe plannen pas openbaar te maken na de verkiezingen van 25 mei 2014. Op 14 april 2014 besliste het college over een communicatiestrategie , die begint … één week na de verkiezingen. Het college vreest immers opnieuw protest op grote schaal en gaat ervan uit dat het electoraal geen schade meer zal lijden bij de verkiezingen van 2018. “De mensen zullen het tegen dan wel al vergeten zijn.”

Electorale zorgen zijn voor het college dus belangrijker dan het toepassen van de wet. N-VA eist respect voor de regelgeving en voor de lokale bevolking. Dat de communicatie rond dit belangrijke dossier onmiddellijk na de verkiezingen georganiseerd wordt, beschouwen wij als een gebrek aan respect en als misleiding van de bevolking.

2.     Klacht bij de gouverneur

Openbaarheid van bestuur

Het openbaarheidsdecreet van 26 maart 2004 regelt het inzagerecht van alle burgers in bestuursdocumenten van de overheid en bepaalt heel duidelijk : “Elke instantie is verplicht om op vraag van een burger inzage te verlenen in het gevraagde bestuursdocument, er uitleg over te  verschaffen en er een afschrift van te overhandigen”. Bijzonder duidelijk  toch.

Gemeentedecreet

Artikel 30 van het Gemeentedecreet (GD) bepaalt dat gemeenteraadsleden recht van inzage hebben in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente betreffen.

Een definitie van deze documenten wordt gegeven in de omzendbrief van 28 juni 2002 (BA 2002/10) : “Elk bij het bestuur berustend bestuursdocument, vanaf zijn ontstaan, ongeacht de drager, en ongeacht het stadium van de besluitvorming waarin het stuk werd opgemaakt.”

Dendermonde voelt zich niet gebonden door de wetgeving

N-VA-raadslid Walter Deygers heeft geprobeerd om op basis van het openbaarheidsdecreet en van het gemeentedecreet inzage te krijgen in het dossier van het dorpsplein in Oudegem. Op 4 april 2014 en op 25 april 2014  schreef hij een brief naar het college van burgemeester en schepenen om zijn democratisch inzagerecht op te eisen, maar het college antwoordde beide keren negatief en weigerde zowel inzage als afschrift.

Onder de huidige regelgeving is deze handelingswijze van het college niet toegestaan[1]

Klacht

Omdat het college van Dendermonde weigert te handelen volgens de bepalingen van het openbaarheidsdecreet en het gemeentedecreet lag er voor N-VA Dendermonde dus maar één weg open. Walter Deygers heeft dan ook een formele klacht ingediend bij de provinciegouverneur en bij de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Ook de sociale huisvestingsmaatschappij is onderworpen aan het openbaarheids-decreet maar weigert eveneens inzage in het dossier. Walter Deygers heeft dan ook tegen Volkswelzijn een klacht ingediend.

3.     De plannen voor het dorpsplein

N-VA stelt het volgende vast over de plannen tot herinrichting:

  • Het aantal parkeerplaatsen wordt gehalveerd.
  • Ongeveer een derde van de oppervlakte van het plein wordt bebouwd.

 

[1] In verband met een gelijkaardig dossier schreef Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, op 14 maart 2014 dat “het niet wettig is van een gemeente om de inzage aan gemeenteraadsleden te weigeren voor documenten die al definitieve status bekomen hebben, ook al is er nog geen eindbeslissing over de aangelegenheid genomen.”

En op 2 april 2013 vertolkte Geert Bourgeois, minister van binnenlands bestuur, het als volgt : “Vanaf het moment dat een document definitief is, kan het niet onttrokken worden aan het inzagerecht, zelfs niet wanneer er nog geen formele beslissing is genomen.  Bij weigering is er maar één weg, die van het bestuurlijk toezicht. Een gemeenteraadslid moet dan klacht indienen omdat zijn inzagerecht is geschonden.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is