Gouverneur geeft N-VA gelijk na klacht tegen stadsbestuur

Op 12 augustus 2014

In het dossier van het dorpsplein van Oudegem heeft het Dendermondse college van burgemeester en schepenen bij herhaling geweigerd om aan gemeenteraadslid Walter Deygers (N-VA) inzage te geven in bestuursdocumenten. Dit recht is nochtans uitdrukkelijk opgenomen in het Gemeentedecreet. Walter Deygers heeft dan ook klacht ingediend bij de provinciegouverneur en die heeft hem nu over de hele lijn gelijk gegeven. De gouverneur verplicht het college dan ook om aan Walter Deygers een kopie te bezorgen van alle opgevraagde documenten.

Weigeringen van het college

Op 4 april 2014 heeft Walter Deygers gevraagd om een aantal stukken in te zien in verband met het dossier van het dorpsplein in Oudegem.  Op 14 april 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen zijn vraag verworpen.

Op 28 april 2014 heeft opnieuw gebruik gemaakt van zijn rechten als gemeenteraadslid en inzage én afschrift gevraagd van bestuurs-documenten. Opnieuw heeft het college gemeend dat het zijn rechtens als gemeenteraadslid moest beknotten en in de zitting van 5 mei 2014 werd zijn vraag opnieuw verworpen. Nochtans had raadslid Deygers in zijn tweede brief aangekondigd dat hij – in geval van afwijzing door het college – klacht zou indienen bij de gouverneur.

Klacht bij de gouverneur

De gerechtvaardigde vraag naar inzage en afschrift werd tot tweemaal toe door het college afgewezen ‘omdat het dossier nog niet was afgewerkt’ en ‘omdat de stad een communicatietraject zou uitwerken’. Deze drogredenen veranderen echter niets aan de rechten van het raadslid en dus heeft hij op 15 mei 2014 klacht ingediend bij de gouverneur. Die heeft het stadsbestuur gecontacteerd en het hele dossier opgevraagd. Het college kon ook nu niet verder komen dan ‘dossier niet afgewerkt’ en ‘er komt een communicatietraject’.

Ondertussen heeft de gouverneur uitspraak gedaan

Beslissing van de gouverneur

In zijn brief maakt de gouverneur komaf met de herhaalde argumentatie van het college dat het dossier nog niet afgewerkt was en dat er een communicatietraject werd uitgewerkt.  De gouverneur schrijft letterlijk : “Ik ben het met u eens dat het college van burgemeester en schepenen er toe gehouden was u, als raadslid, inzage/afschrift te verlenen van alle stukken die met betrekking tot dit dossier konden worden beschouwd als afgewerkte bestuursdocumenten, zoals verzonden en ontvangen briefwisseling, definitieve plannen, …, ook al was het herinrichtings-voorstel zelf nog in voorbereiding.” En voor alle duidelijkheid voegt de gouverneur er ook aan toe : “En uiteraard kan een communicatietraject naar alle bij het dossier betrokken actoren geen afbreuk doen aan het inzage- en afschriftrecht van raadsleden, zoals beschreven in artikel 30 Gemeentedecreet.”

 

Openbaarheid en transparantie

Raadslid Deygers voegt er nog aan toe : ”In de gemeenteraad van 9 juli ben ik nog tussengekomen in verband met het gebrek aan transparantie en openheid. Hoe kan de burger de communicatie van de stad vertrouwen als de verantwoordelijken zelfs de basisrechten van de gemeenteraads-leden met de voeten treden. Burgemeester Buyse spreekt graag over openheid maar in de praktijk is het vaak anders. In dezelfde lijn lag trouwens het verloop van de aangekondigde ‘Informatie- en inspraakvergadering’ (sic) voor de inwoners van Oudegem op 19 juni laatsleden. Er werd toen wel informatie gegeven, maar toen de mensen reageerden en bedenkingen wilden formuleren, werd hen onmiddellijk het woord ontnomen. Ze mochten geen vragen stellen. Dit is de invulling van het begrip ‘inspraak’ door het huidige college.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is